لزوم دفاع و آمادگی دفاعی در برابر دشمن

لزوم دفاع و آمادگی دفاعی در برابر دشمن

در قرآن کریم،آیات بسیاری درباره لزوم دفاع دربرابر هجوم دشمن آمده است اسلام ،جنگ جاه طلبانه را تایید نمی کند و آنرا تجاوز و تعدی می داند تا آنجاکه اگر گروهی از مسلمانان به گروهی دیگر تجاوز کند،برمسلمانان دیگرر واجب است که اگر نتوانستد میان آنها صلح و سازش بر قرار سازند،با متجاوز بجنگند تا از تجاوز دست بردارد.

بیشتر بخوانید